علل اضطراب صبحگاهی و راه‌هایی برای کاهش آن - آرمان و هدف