ایران سومین تولید کننده این محصول باغی در دنیاست! - آرمان و هدف