۶۵۰ میلیارد تومان برای جلوگیری از ورود فاضلاب به ۲ رودخانه رشت - آرمان و هدف