۳ اتفاقی که آموزش و پرورش را در ۱۴۰۱ درگیر خود کرد - آرمان و هدف