۱۰ طرح مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران به بهره برداری رسید - آرمان و هدف