وحیدی آمادگی ۶ گذرگاه مرزی برای اربعین زائران سفر خود را به - آرمان و هدف