همه ما ایرانیان مدیون فداکاری مادران و همسران شهدا هستیم - آرمان و هدف