هر سامانه پروازی توسط رادارهای ما قابل رهگیری است در حال ساخت - آرمان و هدف