هار تأسف سخنگوی وزارت خارجه در پی وقوع سانحه سقوط بالگرد اوکراینی - آرمان و هدف