نمونه های فضایی در حال بازگشت به زمین - آرمان و هدف