نظارت ویژه دستگاه قضایی مازندران بر فعالیت نامزدهای انتخاباتی - آرمان و هدف