قیام خونین مردم در ۱۵ خرداد منتج به فرو ریختن بنیان کاخ کفر و - آرمان و هدف