شریعتی اولین مناظره کاندیداهای انتخابات منطقی بود - آرمان و هدف