سهامداران نگران نباشند بورس مقصد سرمایه ها می شود - آرمان و هدف