زنگنه حداکثر سال های خدمت ۳۵ سال تعیین شده است - آرمان و هدف