روزی که روزنامه ها به تحریف واقعیت وادار شدند - آرمان و هدف