رسیدگی دادستان تهران به درخواست ۱۲۷ نفر - آرمان و هدف