دستیار رییس جمهور تحقق دولت اسلامی هدف عالی دولت سیزدهم است - آرمان و هدف