دستبند پلیس بر دستان جاعل ۴ میلیاردی سفته در خرم آباد - آرمان و هدف