درخواست سخنگوی دولت از مردم برای نظارت بر روند پرداخت وام های - آرمان و هدف