خجیر و سرخه حصار روایتی از محیط بانی در یک قدمی تهران - آرمان و هدف