حمل بار اتوبار باربری به شهرستان آریو بار - آرمان و هدف