تیم بسیار جوانی داریم برای دیدار با ملوان برنامه داریم - آرمان و هدف