بهره مندی ۹۲ روستای لرستان به اینترنت پرسرعت - آرمان و هدف