برگزاری جشن زنان سفیران ایثار و سلامت در گرگان - آرمان و هدف