ایران از حق دفاع مشروع خود استفاده می کند اقدامات جنایتکارانه - آرمان و هدف