انجام موفقیت آمیز دو پیوند کبد در بیمارستان امام رضا ع تبریز - آرمان و هدف