امکانات فراهم است پزشک و پرستار نداریم - آرمان و هدف