اجرای آزمایشی دستورالعمل قرارگاه محرومیت زدایی شهر شیراز - آرمان و هدف