آرمان های نظام اسلامی پس از پیروزی بر داعش در حال تحقق است - آرمان و هدف