۱۰۰ رمان تاثیرگذار بر زندگی انسان‌ها - آرمان و هدف