کولیوند بالاترین میزان حقوق دریافتی امدادگران حدود یک میلیون - آرمان و هدف