چگونه در روزهای سرد زمستانی زود ازخواب بیدارشویم؟ - آرمان و هدف