چند توصیه برای انتخاب رشته تحصیلی نهمی ها - آرمان و هدف