وحیدی ۱۸۰ هکتارزمین برای پارکینگ خودرو در مرزهای شلمچه و چذابه - آرمان و هدف