نخستین پرواز برای انتقال هموطنان از لهستان تا ساعاتی دیگر - آرمان و هدف