مجلس نتوانست در مورد معافیت سربازی ایرانیان مقیم خارج تصمیم بگیرد - آرمان و هدف