غلبه بر ناامیدی از زندگی؛ داستان افراد موفقی که امیدشان را از دست نداده‌اند - آرمان و هدف