سفیر چین از پایبندی ایران به اصل چین واحد قدردانی می کنیم - آرمان و هدف