سایه مذاکرات هسته ای وین بر بازار جهانی نفت - آرمان و هدف