زنان ماجراجویی که قوانین سفر را جا به جا کردند! - آرمان و هدف