رییس ستاد ملی اربعین ۲۵۰ هزار زایر خارجی از ایران به عراق رفتند - آرمان و هدف