رئیس سازمان بسیج کشور ۵۰۰ هزار کنشگر فضای مجازی داریم برگزاری - آرمان و هدف