دستاوردهای یکساله دولت در دیار علویان - آرمان و هدف