در روزهای ماه رمضان در شهرهای ایران چه خبر است؟ - آرمان و هدف