حضور سگ در ادبیات تا باورهای مردم ایران! - آرمان و هدف