تست سادیسم؛ ۹ سؤال برای تشخیص میزان سادیستیک بودن یک نفر - آرمان و هدف