بیانیه انتقادی مجلس از یک مصوبه در مورد سنجش متقاضیان ورود به - آرمان و هدف