اینگونه باید صـــــــف مشتری بسازید! - آرمان و هدف