امضای سند همکاری گردشگری ایران و ارمنستان - آرمان و هدف